LXD

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

LXD és un hypervisor de contenidors LXC. Conceptualment es situa per damunt oferint una millor experiència d'usuari. Baix la superfície, LXD utilitza la biblioteca liblxc per gestionar els contenidors. Amés, afegeix la possibilitat de gestionar-los en una xarxa.

No podem pensar en LXC o LXD com una màquina virtual o un gestor de màquines virtuals. La manera en la que funciona no és exactament la virtualització, Si no que fa ús dels namespaces del kernel de Linux per poder compartir amb l'amfitrió el nucli del sistema operatiu però que funcione virtualment independent.

Un contenidor gestionat per LXD ocupa menys disc i, sobretot, menys memòria i processador que una màquina virtual. Amés, l'interacció amb els contenidors és directa i més còmoda.

En els fòrums trobarem molta ajuda per a LXC, però no tota val per a LXD

Les principals característiques de LXD respecte a LXC inclouen:

 • Prioritat a Contenidors sense privilegis (seguretats per defecte).
 • Un client de línia d'ordres (lxc) interactua amb un dimoni (LXD).
 • La configuració és intuïtiva i seqüencial a través de perfils en cascada.
 • Els canvis de configuració es realitzen amb la comanda lxc (no els arxius de configuració).
 • Diversos hosts poden estar federats junts (amb un sistema de confiança basada en certificats).
 • Una configuració federada significa que els contenidors poden ser llançats en les màquines remotes i viure-migrar entre hosts (usant la tecnologia CRIU).
 • Es pot utilitzar com un hipervisor autònom o integrat amb Openstack nova

Instal·lació

 sudo apt-get install lxd
 newgrp lxd


En ubuntu, els usuaris han de formar part del grup LXD per poder utilitzar-lo.

Observem que passa si fem lxc sense paràmetres:

$ lxc
Usage: lxc [subcommand] [options]
Órdenes disponibles
	config   - Manage configuration.
	copy    - Copy containers within or in between lxd instances.
	delete   - Delete containers or container snapshots.
	exec    - Execute the specified command in a container.
	file    - Manage files on a container.
	help    - Presents details on how to use LXD.
	image   - Manipulate container images.
	info    - List information on LXD servers and containers.
	launch   - Launch a container from a particular image.
	list    - Lists the available resources.
	move    - Move containers within or in between lxd instances.
	profile  - Manage configuration profiles.
	publish  - Publish containers as images.
	remote   - Manage remote LXD servers.
	restart  - Changes state of one or more containers to restart.
	restore  - Set the current state of a resource back to a snapshot.
	snapshot  - Create a read-only snapshot of a container.
	start   - Changes state of one or more containers to start.
	stop    - Changes state of one or more containers to stop.
	version  - Prints the version number of this client tool.

Opciones:
 --all       Print less common commands.
 --debug      Print debug information.
 --verbose     Print verbose information.

Entorno:
 LXD_CONF      Path to an alternate client configuration directory.
 LXD_DIR      Path to an alternate server directory.

Ens interessa fer una configuració prèvia per a crear els contenidors correctament:

$ sudo lxd init
Name of the storage backend to use (dir or zfs): dir
Would you like LXD to be available over the network (yes/no)? yes
Address to bind LXD to (not including port): 10.0.2.15
Port to bind LXD to (8443 recommended): 
Invalid input, try again.

Port to bind LXD to (8443 recommended): 8443
Trust password for new clients: 
Again: 
Do you want to configure the LXD bridge (yes/no)? yes
Warning: Stopping lxd.service, but it can still be activated by:
 lxd.socket
LXD has been successfully configured.

Observa que demana coses molt concretes que seran distintes en cada cas.

Si creem contenidors, aquest asistent deixa de funcionar i apareix açò:

sudo lxd init
LXD init cannot be used at this time.
However if all you want to do is reconfigure the network,
you can still do so by running "sudo dpkg-reconfigure -p medium lxd"

error: You have existing containers or images. lxd init requires an empty LXD.

Podem executar el comandament que ens recomana per a reconfigurar la xarxa.

Contenidors i imatges

Si fem:

$ lxc image list
Generating a client certificate. This may take a minute...
If this is your first time using LXD, you should also run: sudo lxd init
To start your first container, try: lxc launch ubuntu:16.04

+-------+-------------+--------+--------------+-----+---------+-------------+
| ALIAS | FINGERPRINT | PUBLIC | DESCRIPCIÓN | ARQ | TAMAÑO | UPLOAD DATE |
+-------+-------------+--------+--------------+-----+---------+-------------+

Encara no tenim descarregada ninguna imatge, però ens dona l'opció de configurar en lxd init i de llançar un contenidor en lxc launch ubuntu:16.04.

jose@server:~$ lxc launch ubuntu:16.04
Creando sandless-yair
Retrieving image: 100%
Iniciando sandless-yair
jose@server:~$ lxc list
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
|  NOMBRE   | ESTADO | IPV4 | IPV6 |  TIPO  | SNAPSHOTS |
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
| sandless-yair | RUNNING |   |   | PERSISTENT | 0     |
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
jose@server:~$ lxc image list
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+------------------------------+
| ALIAS | FINGERPRINT | PUBLIC |        DESCRIPCIÓN         | ARQ  | TAMAÑO |     UPLOAD DATE     |
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+------------------------------+
|    | de051f59f701 | no   | ubuntu 16.04 LTS amd64 (release) (20161011) | x86_64 | 143.12MB | Oct 14, 2016 at 9:43am (UTC) |
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+------------------------------+

Mirem cóm ha descarregat la imatge, ha creat el contenidor i la imatge està disponible ja en el sistema.

Per veure les imatges que tenim disponibles a Internet:

$ lxc image list images:
$ lxc image list images: 'alpine'

Backend

LXD pot anar directament al sistema d'arxius en /var/lib/lxd. No obstant, és més interessant utilitzar ZFS per els avantatges que proporciona.

En principi, instal·lant ZFS ja es pot utilitzar i permet crear volumens mentres es fa el lxd init.

Ús dels contenidors

 • Llistar contenidors
lxc list # Llista dels contenidors instal·lats
lxc image list ubuntu: # Llista de les imatges d'ubuntu disponibles
lxc image alias list ubuntu:
lxc list --fast
lxc list --fast ubuntu
lxc list --format json | jq '.[]'  # En format json. Amb el programa jq es pot formatar l'eixida.
 • Crear un contenidor sense llançar-lo:
lxc init ubuntu:
 • Llançar un contenidor nou lxc launch <imagen> [nombre]
 • Obtindre informació del contenidor: lxc info <container>
$ lxc info u1
Nombre: u1
Arquitectura: x86_64
Creación: 2016/10/19 16:17 UTC
Estado: Running
Type: persistent
Perfiles: default
PID: 20968
Ips:
 eth0:	inet	10.243.177.208	vethB8LY7C
 eth0:	inet6	fe80::216:3eff:fe35:d02b	vethB8LY7C
 lo:	inet	127.0.0.1
 lo:	inet6	::1
Resources:
 Procesos: 25
 Disk usage:
  root: 7.14MB
 Memory usage:
  Memory (current): 48.40MB
  Memory (peak): 169.30MB
 Network usage:
  eth0:
   Bytes received: 1.53kB
   Bytes sent: 1.34kB
   Packets received: 15
   Packets sent: 11
  lo:
   Bytes received: 248 bytes
   Bytes sent: 248 bytes
   Packets received: 4
   Packets sent: 4
 • Detindre un contenidor lxc stop <nombre>

Detindre tots els que estan en marxa:

$ for i in $(lxc list | grep RUNNING | cut -d"|" -f2 | tr -d " "); do lxc stop $i; done
 • Encendre un contenidor lxc start <nombre>
 • Pausar un contenidor: lxc pause <container>
 • Obtindre un shell en un contenidor lxc exec <nombre> -- /bin/bash

Aquest shell no és exactament com connectar-se per SSH, ja que els comandaments no s'executen dins dels contenidor. Per tant, no coneix configuracions del shell o variables d'entorn. Sempre s'executen con al root del contenidor (que no és el mateix que el de la màquina).

lxc exec <container> bash
# Alguns necessiten un separador
lxc exec <container> -- ls -lh /
 • Esborrar un contenidor o snapshot lxc delete <nombre>

Configuracions

Els contenidors es poden configurar de múltiples maneres possibles. Es poden crear perfils per a configurar varis contenidors amb profiles:

lxc profile list
lxc profile show <profile>
lxc profile edit <profile>
lxc profile apply <container> <profile1>,<profile2>,<profile3>,...

Si volem configurar un sol contenidor no té sentit fer un profile. Cal cridar a:

lxc config edit <container>
lxc config set <container> <key> <value>
lxc config device add my-container kvm unix-char path=/dev/kvm
lxc config show <container>
lxc config show --expanded <container>

En qualsevol cas, si no sabem cóm utilitzar config, es pot executar:

lxc help config
lxc help profile
Aquestes configuracions es poden aplicar sense tindre que parar els contenidors

Exemples

Fer que un contenidor arranque a l'inici:

 $ lxc config set container_name boot.autostart 1

Permetre el nesting. És a dir, contenidors dins de contenidors:

 $ lxc config set u1 security.nesting true

Snapshots

Crear el Snapshot:

lxc snapshot <container>
lxc snapshot <container> <snapshot name>

Llistar els snapshots d'un contenidor:

lxc info <container>

Restaurar un snapshot:

lxc restore <container> <snapshot name>

Renombrar un snapshot:

lxc move <container>/<snapshot name> <container>/<new snapshot name>

Crear un contenidor a partir d'un snapshot. Sols canvia la MAC:

lxc copy <container> / <snapshot name> <destination container>

Esborrar un snapshot:

lxc delete <container>/<snapshot name>

Moure contenidors

Clonar un contenidor:

lxc copy <container> <destination container>

Reanomenar el contenidor:

lxc move <old name> <new name>


Servidors remots i migració

En el servidor remot:

jose@svr2:~$ lxc config set core.https_address [::]:8443
jose@svr2:~$ lxc config set core.trust_password 123456

En el servidor local:

jose@server:~$ lxc config set core.https_address [::]:8443
jose@server:~$ lxc remote add dos 192.168.0.219
Certificate fingerprint: cb055f5997d93da42d284bf9a47de1f21d1a24f9a0dceac1d0cd10d89d1d575e
ok (y/n)? y
Admin password for dos: 
Client certificate stored at server: dos
jose@server:~$ lxc launch ubuntu:16.04 dos:c3
Creando c3
Iniciando c3

jose@server:~$ lxc list
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
|  NOMBRE   | ESTADO | IPV4 | IPV6 |  TIPO  | SNAPSHOTS |
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
| gw      | STOPPED |   |   | PERSISTENT | 0     |
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
| sandless-yair | STOPPED |   |   | PERSISTENT | 0     |
+---------------+---------+------+------+------------+-----------+
jose@server:~$ lxc list dos:
+--------+---------+------+------+------------+-----------+
| NOMBRE | ESTADO | IPV4 | IPV6 |  TIPO  | SNAPSHOTS |
+--------+---------+------+------+------------+-----------+
| c3   | RUNNING |   |   | PERSISTENT | 0     |
+--------+---------+------+------+------------+-----------+
| u2   | STOPPED |   |   | PERSISTENT | 0     |
+--------+---------+------+------+------------+-----------+

Observem cóm han confiat un en l'altre a través d'un contrasenya i un fingerprint. Després hem llançat un container remot i podem fer qualsevol cosa en els containers remots ficant el prefixe dos:

També es poden fer copies, snapshots i demés:

$ lxc exec dos:c3 bash
$ lxc copy dos:c3 c2
$ lxc snapshot dos:c3 current
$ lxc copy dos:c3/current c3

També podem moure els contenidors (Si estan parats):

$ lxc stop dos:c1
$ lxc move foo:c1 local:

Deixar de confiar

Es pot esborrar un remote. Però si s'ha confiat en el seu fingerprint, cal primer esborrar el trust:

jose@server:~$ lxc config trust list dos
+--------------+-------------+------------------------------+------------------------------+
| FINGERPRINT | COMMON NAME |     ISSUE DATE     |   FECHA DE VENCIMIENTO   |
+--------------+-------------+------------------------------+------------------------------+
| 0d7542b1261f | jose@server | Oct 14, 2016 at 9:39am (UTC) | Oct 12, 2026 at 9:39am (UTC) |
+--------------+-------------+------------------------------+------------------------------+
jose@server:~$ lxc config trust remove dos 0d7542b1261f
jose@server:~$ lxc remote remove dos

Copiar fitxers

Per a extraure un fitxer d'un contenidor:

lxc file pull <container>/<path> <dest>

Mostrar un fitxer per eixida estàndar:

lxc file pull zerotier/etc/hosts -

Copiar un fitxer dins:

lxc file push <origen> <container>/<path>

Editar dirèctament un fitxer:

lxc file edit <container>/<path>

El problema és que no actualitza el fitxer fins que no tanques l'editor. Per tant, es pot fer un push en una altra terminal del fitxer creat en /tmp. Exemple:

lxc file push lxd_file_edit_718115826 xamp/var/www/html/tema6/scripts/script.js


# off-topic: Canviar el editor per defecte
sudo update-alternatives --install /usr/bin/editor editor /usr/bin/gedit 10
sudo update-alternatives --config editor


Exemples:

Establir la mateixa configuració de contrasenya i de ssh per a tots els contenidors:

for i in {1..16}; do echo $i; lxc file push shadow container$i/etc/shadow; lxc file push sshd_config container$i/etc/ssh/sshd_config; done

Crear i gestionar imatges i tarballs

Abans de res, la manera adequada de veure que es pot fer en les imatges:

$ lxc image help

Tots els contenidors es creen a partir d'una imatge. La imatge pot vindre d'un servidor remot i pot estar pujada utilitzant un alias o dos tipus de hash.

La primera vegada que llancem un launch, es descarrega la imatge i la guarda en una cache local. Desprès, si no ha sigut actualitzada en origen, utilitza la imatge local per crear nous contenidors.

$ lxc image list
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+------------------------------+
| ALIAS | FINGERPRINT | PUBLIC |        DESCRIPCIÓN         | ARQ  | TAMAÑO |     UPLOAD DATE     |
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+------------------------------+
|    | 315bedd32580 | no   | ubuntu 16.04 LTS amd64 (release) (20161020) | x86_64 | 144.29MB | Oct 22, 2016 at 7:32am (UTC) |
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+------------------------------+

Si volem crear un altre contenidor sense comprovar si està actualitzat, podem utilitzar el fingerprint:

$ lxc launch 315bedd32580 c4

En qualsevol cas, si la imatge té un alias, es pot crear amb el alias.

Podem guardar imatges en el nostre servidor sense necessitar de crear inmediatament un contenidor:

$ lxc image copy ubuntu:14.04 local: --alias ubuntu-vell

O guardar i copiar els alies:

$ lxc image copy ubuntu:15.10 local: --copy-aliases

Se pot actualitzar la imatge automàticament:

$ lxc image copy images:gentoo/current/amd64 local: --alias gentoo --auto-update

Si ens envien una imatge en un tarball, és a dir, un fitxer comprimit:

$ lxc image import <tarball> --alias random-image

Podem modificar la configuració bàsica de la imatge amb:

$ lxc image edit <alias or fingerprint>

Crear una imatge

Podem crear una imatge com un tarball a partir d'un contenidor ja configurat:

$ lxc publish my-container --alias my-new-image
# En el cas d'un snapshot:
$ lxc publish my-container/some-snapshot --alias some-image

Llançar moltes imatges en molts contenidors a la vegada

Per a preparar una pràctica hem tingut que afegir una contenidor a tots els contenidors dels alumnes. Per fer-ho, hem creat un contenidor de forma normal, hem configurat al nostre gust i l'hem parat. Ara cal fer una imatge:

$ lxc publish examen --alias examen
Container published with fingerprint: 4bcbc242c612eee6f5cb0936daec873521dd369bbceb1a1fe74b27417a59aff4

$ lxc image export examen
Output is in 4bcbc242c612eee6f5cb0936daec873521dd369bbceb1a1fe74b27417a59aff4.tar.gz

$ for i in {201..216}; do scp 4bcbc242c612eee6f5cb0936daec873521dd369bbceb1a1fe74b27417a59aff4.tar.gz ubuntu@192.168.9.${i}:/home/ubuntu; done
The authenticity of host '192.168.9.201 (192.168.9.201)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:cz0hy57e88efc+OaOi1+SeQm9a2y/rM7LIi9xkz4jvE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.9.201' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubuntu@192.168.9.201's password: 
4bcbc242c612eee6f5cb0936daec873521dd369bbceb1a1fe74b27417a59aff4.tar.gz                                                             100% 225MB 224.5MB/s  00:01  
The authenticity of host '192.168.9.202 (192.168.9.202)' can't be established.
.....

D'aquesta manera hem transferit per scp la imatge a tots els altres contenidors. Un altra opció és amb push.

Ara cal activar llançar la imatge en tots els contenidors. Para fer-ho creem un script:

#!/bin/bash
for i in {2..16}
do
lxc exec alumne$i -- lxc image import /home/ubuntu/4bcbc242c612eee6f5cb0936daec873521dd369bbceb1a1fe74b27417a59aff4.tar.gz --alias examen
lxc exec alumne$i -- lxc launch examen examen
done

Usuaris

https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/lxd.html#lxd-uid

Quotes

LXC permet controlar quotes per a quasi tot. Algunes vegades pot fallar, com quant volem assignar menys memòria de la que està utilitzant. No obstant, LXD ho intenta. Aquestes limitacions es poden aplicar en temps d'execució.

Aquestes limitacions també es poden aplicar als profiles.

De disc

Les limitacions de disc funcionen totalment si el backend està en ZFS, ja que altres sistemes de fitxers no suporten la limitació per ruta de directoris directament.

# Sols funciona amb ZFS
$ lxc config device set my-container root size 20GB

De CPU

Dins de les limitacions de CPU hi ha varis tipus:

 • Donar X CPUs: De manera que el contenidor sols veu X nuclis.
$ cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor	: 0
processor	: 1
processor	: 2
processor	: 3
processor	: 4
processor	: 5
processor	: 6
processor	: 7
$ lxc config set c4 limits.cpu 2
$ lxc exec c4 -- cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor	: 0
processor	: 1
 • Donar un grup de CPUs: De manera que el contenidor sempre té eixos nuclis i no depén de la càrrega com l'opció de dalt.
$ lxc config set c4 limits.cpu 1,3
 • Donar el % de càrrega: De manera que si li dones un 20%, el contenidor tindrà eixe 20% quant el processador està molt ocupat. Quant el processador està ociós, el contenidor tindrà tot el que necessite.
$ lxc config set c4 limits.cpu.allowance 10%
 • De cada 200ms, donar 50ms: Encara que el processador estiga ociós, sols li correspon 50ms de cada 200ms. Durant eixe temps té tots els nuclis. Això garantís un rendiment més determinista.
$ lxc config set c4 limits.cpu.allowance 25ms/200ms
 • Reduir la prioritat del procés:
$ lxc config set c4 limits.cpu.priority 0

De RAM

Les limitacions de memòria també pareixen fàcils, però no ho són.

Per una banda està la possibilitat o no d'utilitzar swap.

$ lxc config set my-container limits.memory.swap false

Si un contenidor es queda sense RAM pot tindre dos comportaments:

 • Amb límit hard: El kernel mata processos per buidar. (Per defecte)
 • Amb límit soft: Deixa un cert marge per ampliar un moment la RAM disponible.
$ lxc config set my-container limits.memory.enforce soft

Exemple:

$ lxc exec c4 -- free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      17G     21M     17G     73M     0B     17G
Swap:     952M     0B    952M
$ lxc config set c4 limits.memory 256MB
$ lxc exec c4 -- free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      256M     21M    234M     73M     0B    234M
Swap:     952M     0B    952M

De xarxa

Es pot controlar els bits/s d'entrada o eixida en les xarxes bridged o p2p.

$ lxc profile device set default eth0 limits.ingress 100Mbit
$ lxc profile device set default eth0 limits.egress 100Mbit

També es pot controlar la prioritat en cas de targetes de xarxa saturades.

$ lxc config set my-container limits.network.priority 5

D'entrada/Eixida

Es pot, per exemple, limitar la velocitat de lectura o escriptura del disc:

$ lxc config device set my-container limits.read 30MB
$ lxc config device set my-container limits.write 10MB

Amb:

$ lxc info c4

Podem veure els recursos utilitzats.

Gestionar discos

Xarxa

Quant creem un contenidor, la seua configuració de xarxa està especificada en /etc/default/lxd-bridge.

Observem el que passa al fer ifconfig:

jose@server:~$ ifconfig 
enp0s3  Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:e8:3b:93 
     Direc. inet:10.0.2.15 Difus.:10.0.2.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fee8:3b93/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:211835 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:105051 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:165676776 (165.6 MB) TX bytes:6341150 (6.3 MB)

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:160 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:160 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1 
     Bytes RX:11840 (11.8 KB) TX bytes:11840 (11.8 KB)

lxdbr0  Link encap:Ethernet direcciónHW fe:ef:19:c3:53:10 
     Dirección inet6: fe80::7875:78ff:fe2e:d0f5/64 Alcance:Enlace
     Dirección inet6: fe80::1/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:5 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:536 (536.0 B) TX bytes:470 (470.0 B)

vethGNE6GU Link encap:Ethernet direcciónHW fe:ef:19:c3:53:10 
     Dirección inet6: fe80::fcef:19ff:fec3:5310/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:648 (648.0 B) TX bytes:648 (648.0 B)

A banda de la targeta real (enp0s3) i la de loopback, trobem un pont anomenat lxdbr0 i una targeta amb un nom extrany. El pont el proporciona lxd i funciona com a NAT cap a l'exterior. La targeta extranya ès la eth0 de dins del contenidor i està visible al fer ifconfig perquè els contenidors comparteixen el Kernel amb el sistema operatiu.

Al instal·lar LXD, per defecte crea el pont lxdbr0 que sols proporciona connectivitat IPv6 amb el host. Per activar la IPv4 i la possibilitat de connectar a Internet, cal executar el lxd init abans de tot o el dpkg-reconfigure -p medium lxd

LXD proporciona varies maneres de configurar la xarxa.

Per defecte ens dona una xarxa tipus bridged que funciona correctament per a la majoria dels casos. La xarxa bridged es connecta al pont lxdbr0 i aquest fa un NAT amb l'exterior. Poden haver problemes amb els DNS i, sobretot, per connectar de l'exterior al contenidor.

Anem a veure els tipus de xarxa que es poden configurar:

LXD supports different kind of network devices:
- physical: Straight physical device passthrough from the host. The targeted device will vanish from the host and appear in the container.
- bridged: Uses an existing bridge on the host and creates a virtual device pair to connect the host bridge to the container.
- macvlan: Sets up a new network device based on an existing one but using a different MAC address.
- p2p: Creates a virtual device pair, putting one side in the container and leaving the other side on the host.
 • Bridged: Una xarxa pont utilitza les funcionalitats dels ponts de xarxa que proporciona Linux. Aquests es comporten de manera molt pareguda a la d'un switch, inclús tenen algoritmes per evitar bucles, entre antres. Com que és un switch, aquest pot estar connectat a una targeta de xarxa real o a un pont virtual que permet l'accés a l'exterior amb NAT. La xarxa bridged és la que va per defecte i LXD automàticament pot proporcional servei DHCP i NAT a aquest pont.
 • Macvlan: En aquest mode, la targeta física obté una nova MAC i un altra IP amb les sub-interfaces macvlan. Açò és diferent de crear una vlan en una interficie, ja que aquestes vlan comparteixen MAC i macvlan té una MAC distinta per a cadascuna.

Utilitzarem bridged quant necessitem escenaris complexos on connectem els contenidors entre d'ells o necessitem configuracions de nivel 2 en el pont. Al funcionar en NAT, no afegeix complexitat a la xarxa externa, però complica la connexió amb l'interior. Utilitzarem macvlan quant vulguem fer un servidor connectat directament amb la xarxa externa del host.

Referències [1][2][3]

Crear un nou nic

En un sol contenidor

$ lxc config device add xamp eth1 nic nictype=bridged parent=lxdbr0
Device eth1 added to xamp
$ lxc config show --expanded xamp
name: xamp
profiles:
- default
config:
 volatile.base_image: 6f25adef061c3f2186c6910bff8cacd0c63e1493e3f8b616e52eb84076890bd1
 volatile.eth0.hwaddr: 00:16:3e:11:3d:0a
 volatile.eth1.hwaddr: 00:16:3e:05:3e:90
 volatile.eth1.name: eth1
 volatile.last_state.idmap: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":296608,"Nsid":0,"Maprange":65536},{"Isuid":false,"Isgid":true,"Hostid":296608,"Nsid":0,"Maprange":65536}]'
devices:
 eth0:
  name: eth0
  nictype: bridged
  parent: lxdbr0
  type: nic
 eth1:
  nictype: bridged
  parent: lxdbr0
  type: nic
 root:
  path: /
  type: disk
ephemeral: false

També es pot executar

$ lxc config edit xamp

I afegir el nic. D'aquesta manera és més sencill i evitar errades en el comandament. No obstant el comandament anterior permet executar-lo en un script.

Si volem que tinga una MAC determinada:

 lxc config set container_name volatile.eth0.hwaddr yo:ur:ma:ca:dd:ress

En molts contenidors

Es pot crear i editar un perfil:

$ lxc profile create bridged
$ lxc profile device add bridged eth0 nic nictype=bridged parent=br0
$ lxc launch ubuntu:16.04 test --profile=bridged

o afegir a contenidors existents:

$ lxc profile apply xamp default,bridged

Accedir de l'exterior

En xarxa Bridged

Amb IPtables

Imaginem que tenim un servidor web que escolta al port 80:

En el servidor que continga LXD:

# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.243.177.135:80
# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to 10.243.177.135:443
# iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

En cas de que el servidor estiga en una màquina virtual en Virtualbox:

Reenviamentportsvirtualbox.png

Ara podem accedir amb el navegador web amb: localhost:8080

Amb ponts

Un altra manera és creant un nou pont:

auto br0
iface br0 inet manual
bridge-ports eth1
$ dpkg-reconfigure lxd
previament necessitem instal·lar bridge-utils

En xarxa physical

En principi funcionarà dirèctament, ja que deixa al host sense targeta i la clava dins del contenidor. No és recomanable, ja que pots deixar el servidor sense xarxa. Sols en cas d'us servici molt intensiu en un servidor en varies targetes dedicades.

En xarxa macvlan

També pot funcionar directament.

$ lxc profile device set default eth0 nictype macvlan
$ lxc profile device set default eth0 parent eth1
Tant la solució amb ponts com macvlan no ha funcionat en les nostres proves en Virtualbox en targetes en mode pont. Sí funciona en mode xarxa lan o interna. En màquines físiques funciona tot. Edició: Si funciona si fiques la targeta PCnet-FAST III i mode promiscu

Configuració IP

Quan iniciem LXD ens demana algunes configuracions, però no totes. Aquestes configuracions i altres estan en el fitxer /etc/default/lxd-bridge.

IP fixa en lxdbr0

Tenim que configurar el DHCP que té LXD per defecte. Per a fer-ho, creem un fitxer: /etc/default/lxd-static-ip.conf. En ell escrivim:

# dhcp-host=<containername>,<static-ipaddress>
dhcp-host=cont1,10.0.0.1/16

I ara cal dir al fitxer de configuració que ha de fer cas a aquest fitxer addicional. En /etc/default/lxd-bridge modifiquen la línia:

LXD_CONFILE="/etc/default/lxd-static-ip.conf"

IP estàtica en qualsevol targeta

Com que els containers poden ser de moltes distribucions, el que es recomana és configurar internament el container. És a dir, manipular /etc/network/interfaces. Encara que es pot fer en un comandament amb lxc file push:

echo -e "\n\nauto eth2\niface eth2 inet static\naddress 192.168.9.9\nnetmask 255.255.255.0" > /tmp/eth2.cfg && lxc file push /tmp/eth2.cfg u1/etc/network/interfaces.d/

Canviar nic de pont

lxc config device set u1 eth2 parent br1

Comandes de gestió de la xarxa

A partir de la versió 2.3, accepta comandes per a gestionar la xarxa de manera més natural que amb lxd init.

Es pot crear una nova xarxa:

lxc network create testbr0
lxc network show testbr0

Aquest comandament crea un pont nou amb IP aleatòria, DHCP i NAT.

lxc network create testbr0 ipv6.address=none ipv4.address=10.0.3.1/24 ipv4.nat=true

Amb aquest comandament hem fet una xarxa sense IPv6, amb una adreça fixa i amb NAT.

lxc network create testbr0 ipv4.address=none ipv6.address=none bridge.external_interfaces=eth0

Aquest crea una xarxa sols amb un pont en una interfície externa sense DHCP ni NAT.

lxc network attach-profile testbr0 default eth0

Aquest comandament afegeix aquesta xarxa al profile default diguent que serà la eth0 en els contenidors.

lxc network attach testbr0 my-container default eth0

Aquest sols l'afegix a un contenidor.

lxc config device set c1 eth0 ipv4.address 10.0.3.123

Aquest comandament configura el DHCP del contenidor per a que li done una IP fixa. De manera més simple que editant els fitxers de dins.

Veure també

LXC, Control Aula, LXD per a SX, Proxmox

Enllaços