LXD per a SX

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Amb la tecnologia LXD es pot configurar un servidor que proporcione un entorn virtual per a fer pràctiques.

No cal entrar en detalls en alguns comandaments, la manera de fer-los està explicada en LXD.

El cas (real) que ens ocupa tracta de crear un servidor per a una classe de 15 alumnes per a que practiquen en Servicis en Xarxa. Es tracta de provar DHCP, DNS i altres servidors i clients. Cada alumne té accés a 2 contenidors prèviament configurats per a que tinguen l'estructura de xarxa típica de client servidor. Ells els controlen totalment, però no poden accedir als dels companys.

Configuració del servidor

Abans de tot, cal configurar el servidor correctament segons aquest manual.

En /etc/security/limits.conf:

* 	soft 	nofile 	1048576 	
* 	hard 	nofile 	1048576 	
root 	soft 	nofile 	1048576 	
root 	hard 	nofile 	1048576 	
* 	soft 	memlock 	unlimited 	
* 	hard 	memlock 	unlimited 	

En /etc/sysctrl.conf:

fs.inotify.max_queued_events=1048576 	
fs.inotify.max_user_instances=1048576 
fs.inotify.max_user_watches=1048576 	
vm.max_map_count=262144 	
vm.swappiness=10

Configurar ZFS

Anem a configurar ZFS per a fer un Striped Mirrored VDEVs que és similar a un RAID10, ja que volem rendiment i seguretat.

# zpool create lxczfs mirror /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c5007d44d0b1 /dev/disk/by-id/wwn-0x50014ee2b1d33221
# zpool add lxczfs mirror /dev/disk/by-id/wwn-0x50014ee2b1d33236 /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c5007d44b288

Amb aquests comandaments hem creat dos mirrors i els hem unit en un raid0 entre ells.

Podem mirar l'estatus del ZFS:

 pool: lxczfs
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

	NAME            STATE   READ WRITE CKSUM
	lxczfs           ONLINE    0   0   0
	 mirror-0         ONLINE    0   0   0
	  wwn-0x5000c5007d44d0b1 ONLINE    0   0   0
	  wwn-0x50014ee2b1d33221 ONLINE    0   0   0
	 mirror-1         ONLINE    0   0   0
	  wwn-0x50014ee2b1d33236 ONLINE    0   0   0
	  wwn-0x5000c5007d44b288 ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Configurar Btrfs

Btrfs és un sistema d'arxius no tan estable com ZFS, però permet fer que els subcontenidors siguen btrfs també, i aprofites els seus avantatges com el copy on write o snapshots.

Com que no pretén ser un manual de btrfs, ací deixe els comandaments que hem utilitzat en un ordinador real amb 4 discs durs per a fer un brtfs amb RAID 10:

mkfs.btrfs -f -m raid10 -d raid10 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sde1
mkdir /media/btrfs
mount /dev/sda1 /media/btrfs/

I a la hora de fer el lxd init es tria el directori /media/btrfs i es clava en /etc/fstab:

UUID=e5b5c118-fb56-4fad-a45d-ff5fad9a649d /data      btrfs user_subvol_rm_allowed   0 0

Configurar LXD

A continuació, cal iniciar lxd:

# lxd init
# Se configura amb quasi tot per defecte (Si pot ser en zfs en raid, millor)

# lxc launch ubuntu:16.04 plantillla -c security.nesting=true
# lxc config edit plantilla
# Es canvia la eth0 de bridged a macvlan amb la targeta del server (també es pot fer el mateix en 'profiles').

Dins del container cal fer algunes coses:

 • Reconfigurar openssh-server per permetre entrar amb contrasenya per SSH, (PasswordAuthentication yes)
 • Donar password a ubuntu per poder accedir per SSH. (Els containers d'ubuntu tenen un usuari anomenat ubuntu que és sudoer però que no té contrasenya)
 • Crear els containers:
  • Fer una xarxa interna sols accesible per els containers de dins. (lxc network create br0 ipv4.address=none ipv6.address=none)
  • Fer que el client tinga sols el pont i el servidor una en el br0 i l'altra en lxdbr0 (lxc network attach br0 client eth1 eth1)

D'aquesta manera, cada alumne entra per ssh a un container, canvia la contrasenya de ubuntu i té disponible una configuració de dos containers dins del seu o pot configurar el que necessite.

Una vegada tot configurat, es paren els containers de dins i el container plantilla. Després es copia la plantilla:

# for n in {1..15}; do echo "Copiant $n"; lxc copy plantilla alumne$n; done

Aquest for es pot utilitzar després per iniciar-los tots o parar-los. Al copiar un contenidor la MAC és modificada, però no la dels contenidors que conté. Si algú està en macvlan, pot donar problemes. Cal especificar manualment la MAC dels contenidors interns una vegada copiat en de l'alumne.

# for i in {1..15}; do lxc exec alumne$i -- lxc config set firewall volatile.wan.hwaddr 00:16:3e:e7:ba:$((10+$i)); done

Avís Cal pensar que són 15x2 + 15 = 45 contenidors en total els que té que suportar el servidor. Pot ser interessant fer un sleep en el for d'arrancar-los tots per donar temps a que es configuren totalment. L'arranc total pot durar uns minuts en els que els disc dur té molt de treball. Una vegada en marxa tot funciona perfectament. El coll de botella és el disc dur. El meu servidor és un i3 amb 16GB de RAM

Un altre problema és que els contenidors Ubuntu venen amb el unattended upgrades. Caldria desinstal·lar-lo
for i in {1..15}; do lxc exec alumne$i -- lxc exec server1 -- apt remove -y unattended-upgrades ; done

Quan arranquem tots els contenidors també arranquen els subcontenidors, la manera més simple de evitar saturar el servidor és que els alumnes els arranquen sols quan els necessiten. Hem de desactivar el autostart:

lxc list -c n --format csv | while read l; do lxc config set $l boot.autostart false; echo $l; done

Una bona pràctica és limitar la memòria RAM de cada contenidor. En el meu cas, vull repartir 8GB per a 24 alumnes, així que podem donar a cadascun 341MB, els donarem 340 per a que sobre un poc:

 for i in {1..24}; do lxc config set alumne$i limits.memory 340MB; echo -n " $i"; done

Pot ser que els contenidors no poden ser accedits per SSH. Cal modificar la contrasenya d'ubuntu, el fitxer de ssh i reiniciar el servei.

# for i in {1..24}; do lxc file push shadow simulacre$i/etc/shadow; done
# for i in {1..24}; do lxc exec simulacre$i -- sed -i 's/PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/g' /etc/ssh/sshd_config; done
# for i in {1..24}; do lxc exec simulacre$i -- service sshd restart; done

Exemple de cóm queda:

lliurex@2smxv:~$ lxc list
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| NOMBRE | ESTADO |       IPV4       |          IPV6          |  TIPO  | SNAPSHOTS |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne1 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe31:1c2d (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.218 (eth0)      |                      |      |      |
|     |     | 10.235.78.1 (lxdbr0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne10 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe67:f1f7 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.227 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne11 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:feb9:a80c (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.228 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne12 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fecc:e507 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.232 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne13 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:feee:768d (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.229 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne14 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe95:14d0 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.230 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne15 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe60:cc7c (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.231 (eth0)      |                      |      |      |
|     |     | 10.235.78.1 (lxdbr0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne2 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe21:6a76 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.219 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne3 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe6b:7f64 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.220 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne4 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fec2:86ea (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.221 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne5 | RUNNING | 192.168.0.222 (eth0)      | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe9c:f3aa (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.66.1 (br0)       |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne6 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe16:bea4 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.223 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne7 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe73:c391 (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.224 (eth0)      |                      |      |      |
|     |     | 10.235.78.1 (lxdbr0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne8 | RUNNING | 192.168.66.1 (br0)       | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:fe90:163e (eth0) | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.0.225 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| alumne9 | RUNNING | 10.235.78.1 (lxdbr0)      | fd62:5f40:e210:0:216:3eff:feaa:d8 (eth0)  | PERSISTENT | 0     |
|     |     | 192.168.66.1 (br0)       |                      |      |      |
|     |     | 192.168.0.226 (eth0)      |                      |      |      |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+
| plantilla| STOPPED |                |                      | PERSISTENT | 0     |
+----------+---------+--------------------------------+--------------------------------------------+------------+-----------+

Configuració amb Xarxa pont

Quan tenim moltes targetes Macvlan es provoquen problemes en algunes targetes de xarxa. A banda de que necessitem reservar, modificar i recordar moltes IPs. Per fer el mateix que abans en xarxa bridged:

El primer de tot és fer que tots els clients tinguen IP fixa. Per a fer això, necessitem afegir la xarxa al contenidor i forçar una IP fixa:

$ lxc network attach lxdbr0 contanier1 eth0 eth0
$ lxc config device set container1 eth0 ipv4.address 10.72.105.100

Es pot fer un for per a aplicar-ho a tots els contenidors:

$ for i in {101..113}; do echo $i; lxc copy ex ex$i; lxc config device set ex$i eth0 ipv4.address 10.72.105.$i; done 

Per últim, cal fer les IPtables corresponents per redirigir el port:

$ iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 2101 -j DNAT --to 10.72.105.101:22

Script per gestionar targetes:

(Obsolet, no l'esborre perquè té comandaments interessants, però en LXD 2.5 ja es poden fer les coses més fàcils i en Ubuntu 18.04 utilitza Netplan)

#!/bin/bash
 
function crear_ponts {
echo -e "Crear Ponts\nAquesta opció crea un pont de xarxa sense connexió a res. És útil per crear switchs virtuals"
read -p "Nom del pont: " nom
read -p "IP del pont: " adr
echo -e "\n\nauto $nom\niface $nom inet static\naddress $adr\nnetmask 255.255.255.0\nbridge-ports none" >> /etc/network/interfaces
 
brctl addbr $nom
ifup $nom
}
 
function crear_targeta {
echo "Crear targeta"
lxc list
read -p "Nom del container: " nom
echo "Configuració del contenidor:"
lxc config show --expanded $nom
read -p "Nom de la nova targeta: " eth
echo "Lista de targetes i ponts:"
ifconfig | grep "Link"
read -p "Nom del parent: " parent
read -p "Tipus de targeta [bridged macvlan]: " tipus
lxc config device add $nom $eth nic nictype=$tipus parent=$parent name=$eth
 
lxc config show --expanded $nom
}
 
function crear_targeta_bridged {
echo "Crear targeta bridged en varis containers"
lxc list
read -p "Nom dels container: " noms
ifconfig | grep "Link"
read -p "Nom del parent: " parent
read -p "Nom de la targeta (ha de ser compatible en tots els containers): " eth
for i in $noms
do
lxc config device add $i $eth nic nictype=bridged parent=$parent name=$eth
lxc config show --expanded $i
done
}
 
function crear_targeta_profile {
echo "Crear targeta"
lxc profile list
read -p "Nom del profile: " nom
echo "Configuració del profile:"
lxc profile show $nom
read -p "Nom de la nova targeta: " eth
echo "Lista de targetes i ponts:"
ifconfig | grep "Link"
read -p "Nom del parent: " parent
read -p "Tipus de targeta [bridged macvlan]: " tipus
lxc profile device add $nom $eth nic nictype=$tipus parent=$parent name=$eth
 
lxc profile show $nom
}
 
function ip_estatica {
echo "Donar una IP estàtica a una container"
lxc list
read -p "Nom del container: " nom
echo "Configuració del contenidor:"
lxc config show --expanded $nom
read -p "Nom de la targeta: " eth
read -p "IP de la targeta: " ip
read -p "Màscara de la targeta: " masc
echo -e "\n\nauto $eth\niface $eth inet static\naddress $ip\nnetmask $masc" > /tmp/${eth}.cfg && lxc file push /tmp/${eth}.cfg ${nom}/etc/network/interfaces.d/
lxc exec $nom -- ifdown $eth
lxc exec $nom -- ifup $eth
}
 
echo "Configurador LXD"
echo "MENU"
echo "1) Crear ponts"
echo "2) Crear una targeta en un container"
echo "3) Crear una targeta bridged en varis containers"
echo "4) Crear una targeta en un profile"
echo "5) IP estàtica a container"
 
read -p "Opció: " opcio
 
case $opcio in
 1) crear_ponts;;
 2) crear_targeta;;
 3) crear_targeta_bridged;;
 4) crear_targeta_profile;;
 5) ip_estatica;;
 *) echo "Opció no valida"
esac

Scripts per a crear xarxes completes

(Scripts amb parts obsoletes)

Projecte 2017

#!/bin/bash
 
lxc launch images:alpine/3.6 firewall
lxc launch images:alpine/3.6 router1
lxc launch ubuntu:16.04 servidorDHCP
lxc launch ubuntu:16.04 servidorWeb
lxc launch images:alpine/3.6 router2
lxc launch images:alpine/3.6 client1
lxc launch images:alpine/3.6 client2
lxc launch images:alpine/3.6 firewallintern
 
for i in {1..6}
do
echo -e "\n\nauto switch$i\niface switch$i inet static\naddress 192.168.99.$i\nnetmask 255.255.255.0\nbridge-ports none" >> /etc/network/interfaces
brctl addbr switch$i
ifup switch$i
done
 
lxc config device add firewall eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add firewall wan nic nictype=macvlan parent=eth0 name=wan
 
lxc config device add router1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add router1 eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2
lxc config device add router1 eth3 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth3
 
lxc config device add firewallintern eth3 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth3
lxc config device add firewallintern eth4 nic nictype=bridged parent=switch4 name=eth4
 
lxc config device add router2 eth4 nic nictype=bridged parent=switch4 name=eth4
lxc config device add router2 eth5 nic nictype=bridged parent=switch5 name=eth5
lxc config device add router2 eth6 nic nictype=bridged parent=switch6 name=eth6
 
lxc config device add servidorDHCP eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add servidorWeb eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
#lxc config device add servidorDNS1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
#lxc config device add servidorDNS2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch6 name=eth1
lxc config device add client2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch5 name=eth1

Exemple

#!/bin/bash
 
lxc launch images:alpine/3.6 firewall
lxc launch images:alpine/3.6 router1
lxc launch ubuntu:16.04 servidorDHCP
lxc launch images:alpine/3.6 client1
lxc launch images:alpine/3.6 client2
echo "#Configuracio" > /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg 
for i in {1..3}
do
	echo -e "\n\nauto switch$i\niface switch$i inet static\naddress 192.168.99.$i\nnetmask 255.255.255.0\nbridge-ports none" >> /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg
brctl addbr switch$i
ifup switch$i
done
 
lxc config device add firewall eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
 
lxc config device add router1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add router1 eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2
lxc config device add router1 eth3 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth3
lxc config device remove router1 eth0
 
lxc config device add servidorDHCP eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2
lxc config device add servidorDHCP eth3 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth3
lxc config device remove servidorDHCP eth0

lxc config device add client1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth1
lxc config device remove client1 eth0
lxc config device remove client2 eth0

Exercici1

#!/bin/bash

#         ---------
#         |client1|
#         ---------
#           |   
#          /switch3/
#           |
#         ---------
#         |router1|
#         ---------
#         /    \       ----------
#      /switch4/  /switch1/--------|Firewall|
#      /        \       ----------
#  ---------       ---------
#  |router3|--/switch5/---|router2|
#  --------        ---------
#    |           |
#  /switch6/        /switch2/
#    |           |
#  ---------        ---------
#  |client3|        |client2|
#  ---------        ---------
#lxc launch images:alpine/3.6 firewall
lxc launch images:alpine/3.6 router1
lxc launch images:alpine/3.6 router2
lxc launch images:alpine/3.6 router3
lxc launch images:alpine/3.6 client1
lxc launch images:alpine/3.6 client2
lxc launch images:alpine/3.6 client3

apt update
apt install bridge-utils 

echo "#Configuracio" > /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg 
for i in {1..6}
do
	echo -e "\n\nauto switch$i\niface switch$i inet static\naddress 192.168.99.$i\nnetmask 255.255.255.0\nbridge-ports none" >> /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg
brctl addbr switch$i
ifup switch$i
done
 
lxc config device add firewall eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
 
lxc config device add router1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add router1 eth3 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth3
lxc config device add router1 eth4 nic nictype=bridged parent=switch4 name=eth4

lxc config device add router2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add router2 eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2
lxc config device add router2 eth5 nic nictype=bridged parent=switch5 name=eth5

lxc config device add router3 eth4 nic nictype=bridged parent=switch4 name=eth4
lxc config device add router3 eth5 nic nictype=bridged parent=switch5 name=eth5
lxc config device add router3 eth6 nic nictype=bridged parent=switch6 name=eth6
 
lxc config device add client1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth1
lxc config device add client2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client3 eth1 nic nictype=bridged parent=switch6 name=eth1


lxc profile create xarxa
lxc profile set xarxa security.privileged true

lxc profile apply router1 xarxa
lxc profile apply router2 xarxa
lxc profile apply router3 xarxa
lxc profile apply client1 xarxa
lxc profile apply client2 xarxa
lxc profile apply client3 xarxa

Exercici2

#!/bin/bash

#           
#         --------- ---------
#         |router1| |client2|
#         --------- ---------
#         /    \ /     ----------
#      /switch2/  /switch1/--------|Firewall|
#      /  \    /   \     ----------
#  ---------  ---------  ---------
#  |client3|  |DHCP  |  |client1|
#  --------  ---------  ---------
#lxc launch images:alpine/3.6 firewall
lxc launch images:alpine/3.6 router1
lxc launch images:alpine/3.6 client1
lxc launch images:alpine/3.6 client2
lxc launch ubuntu:16.04 dhcp

apt update
apt install bridge-utils 

echo "#Configuracio" > /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg 
for i in {1..2}
do
	echo -e "\n\nauto switch$i\niface switch$i inet static\naddress 192.168.99.$i\nnetmask 255.255.255.0\nbridge-ports none" >> /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg
brctl addbr switch$i
ifup switch$i
done
 
lxc config device add firewall eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
 
lxc config device add router1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add router1 eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2

lxc config device add client1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add client2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1

lxc config device add dhcp eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add dhcp eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2


lxc profile create xarxa
lxc profile set xarxa security.privileged true

lxc profile apply router1 xarxa
lxc profile apply client1 xarxa
lxc profile apply client2 xarxa
lxc profile apply dhcp xarxa

Simulacre

#!/bin/bash
 
#           /switch3/
#           /   \
#         --------- -----------
#         |router1| |client1-2|
#         --------- -----------
#         /    \       ----------
#      /switch2/  /switch1/--------|Firewall|
#      /       /  \     ----------
#  -----------  ---------  -----------
#  |client3-6|  |DHCP  |  |client7-9|
#  ----------  ---------  -----------
#
 
lxc profile create xarxa
lxc profile set xarxa security.privileged true
 
 
lxc launch images:alpine/3.6 firewall 
lxc launch images:alpine/3.6 router1 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client1 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client2 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client3 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client4 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client5 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client6 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client7 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client8 --profile=xarxa
lxc launch images:alpine/3.6 client9 --profile=xarxa

lxc launch ubuntu:16.04 dhcp --profile=xarxa
 
apt update
apt install bridge-utils 
 
echo "#Configuracio" > /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg 
for i in {1..3}
do
	echo -e "\n\nauto switch$i\niface switch$i inet static\naddress 192.168.99.$i\nnetmask 255.255.255.0\nbridge-ports none" >> /etc/network/interfaces.d/99-conf.cfg
brctl addbr switch$i
ifup switch$i
done
 
lxc config device add firewall eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
 
lxc config device add router1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add router1 eth2 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth2
lxc config device add router1 eth3 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth3
 
lxc config device add client1 eth1 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth1
lxc config device add client2 eth1 nic nictype=bridged parent=switch3 name=eth1
lxc config device add client3 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client4 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client5 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client6 eth1 nic nictype=bridged parent=switch2 name=eth1
lxc config device add client7 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add client8 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
lxc config device add client9 eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth1
 
lxc config device add dhcp eth1 nic nictype=bridged parent=switch1 name=eth

I per fer que tots tinguen nano e iptables:

for i in client1 client2 client3 client4 client5 client6 client7 client8 client9 firewall router1; 
do 
 lxc start $i; sleep 5; 
 lxc profile apply $i default; 
 lxc exec $i -- reboot; sleep 10; 
 lxc exec $i -- apk update; 
 lxc exec $i -- apk add nano; 
 lxc exec $i -- apk add iptables; 
 lxc profile apply $i xarxa; 
done

Script 2019

(El més actualitzat)

#/bin/bash

cat init.yaml | lxd init --preseed 
echo -e "lxd init"

lxc image copy ubuntu:18.04 local: --alias localubuntu
lxc image copy images:alpine/3.8 local: --alias localalpine

lxc init localalpine firewall
lxc init localalpine router1
lxc init localalpine router2
lxc init localalpine client1
lxc init localalpine client2
lxc init localalpine client3
lxc init localubuntu server1
lxc init localubuntu server2

lxc network create switch1 ipv4.address=none ipv6.address=none
lxc network create switch2 ipv4.address=none ipv6.address=none
lxc network create switch3 ipv4.address=none ipv6.address=none
lxc network create switch4 ipv4.address=none ipv6.address=none
lxc network create switch5 ipv4.address=none ipv6.address=none

lxc network attach switch1 firewall eth1 eth1
lxc network attach switch1 router1 eth1 eth1
lxc network attach switch2 router1 eth2 eth2
lxc network attach switch3 router1 eth3 eth3
lxc network attach switch4 router1 eth4 eth4
lxc network attach switch2 client1 eth2 eth2
lxc network attach switch3 server1 eth3 eth3
lxc network attach switch4 server2 eth4 eth4
lxc network attach switch4 router2 eth4 eth4
lxc network attach switch5 router2 eth5 eth5
lxc network attach switch5 client2 eth5 eth5
lxc network attach switch5 client3 eth3 eth3

lxc profile copy default sensexarxa
lxc network detach-profile lxdbr0 sensexarxa

lxc profile assign router1 sensexarxa 
lxc profile assign router2 sensexarxa 
lxc profile assign server1 sensexarxa 
lxc profile assign server2 sensexarxa 
lxc profile assign client1 sensexarxa 
lxc profile assign client2 sensexarxa
lxc profile assign client3 sensexarxa

lxc start server1 server2

lxc exec server1 -- apt remove -y unattended-upgrades
lxc exec server2 -- apt remove -y unattended-upgrades
apt remove -y unattended-upgrades

Altres scripts

Script per a crear un contenidor plantilla

Necessita previament un profile anomenat externa que configura la xarxa com macvlan:

#/bin/bash

container=${1:-'plantilla'}

lxc launch ubuntu:18.04 $container -c security.nesting=true
lxc profile assign $container externa
lxc restart $container


Script per a clonar la plantilla

#!/bin/bash

# $1 es la plantilla
# $2 es la quantitat
# $3 es el nom dels clons 

lxc stop $1 

for i in $(seq 1 $2); do
    echo $3$i	
	lxc copy $1 $3$i
	lxc start $3$i
	sleep 10
	# La configuració del netplan
	echo '
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      addresses: [10.100.23.'$(($i+100))'/23]
      gateway4: 10.100.22.1
      nameservers:
          addresses: [8.8.8.8]' > /tmp/50-cloud-init.yaml
     lxc file push /tmp/50-cloud-init.yaml $3$i/etc/netplan/
	 # La contrasenya d'ubuntu
	 lxc exec $3$i -- bash -c "echo ubuntu:1234 | chpasswd";
	 # Poder entrar per SSH per password
	 lxc exec $3$i -- sed -i 's/PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/g' /etc/ssh/sshd_config
     lxc restart $3$i
	 sleep 10

done

Script per a generar un mapa de la xarxa:

#!/bin/bash
echo 'digraph {
graph [pad="0.5", nodesep="0.5", ranksep="2", splines=ortho,];
node [shape=none]
rankdir=LR;'
bridges=($(brctl show | tail -n +2 |cut -f1 | tr "\n" " "))
for i in ${bridges[@]}
do
	echo "$i [label=\"$i\" shape=box];"
done

containers=($(lxc list | egrep '(STOPPED|RUNNING)' | cut -d" " -f2 | tr "\n" " "))
xarxes="$(lxc list --format json | jq -r '.[] | {container: .name, dev: .expanded_devices[]} | [.container,.dev.name,.dev.parent,.dev.type] | @csv' | grep '"nic"$')"
relations=""

for i in ${containers[@]}
do
	pc="$i [label=<<table border=\"0\" cellborder=\"1\" cellspacing=\"0\"><tr><td bgcolor=\"#CCCCCC\" >$i</td></tr>"
	while read dev
	do
		nom=$(echo $dev | cut -d "," -f2 | tr -d '"')
		switch=$(echo $dev | cut -d"," -f3 | tr -d '"')
		pc=$pc"<tr><td port=\"$nom\">$nom</td></tr>"
		#La IP
		ip=$(lxc info $i | tr "\t" " " | grep "$nom: inet " | tr -s " " | cut -d" " -f4)
		relations=$relations"$switch -> $i:$nom [dir=none headlabel=\"$ip\"] \n"
		relations=$relations"//$i:$nom -> $switch [dir=none taillabel=\"$ip\"] \n"
	done <<< "$(echo "$xarxes" | grep "$i")"
	pc=$pc"</table>>];"
	echo $pc
done

echo -e "$relations"
echo '}'

Script per a mostrar la RAM que utilitzen contenidors i subcontenidors:

#!/bin/bash
export LANG=C

function explorar {
	local contenidor="$1"
	#echo $contenidor
	local contenidors=$(lxc exec $contenidor -- lxc list -c n --format csv 2> /dev/null)
	#echo "lxc exec $contenidor -- lxc list -c n --format csv 2> /dev/null"
	#echo $contenidors
	[[ $contenidors != "" ]] && echo "$2⤷"
	for i in $contenidors
	do
		nom=$i
		estat=$(lxc exec $contenidor -- lxc info $i | grep 'Status' | cut -d" " -f2 2> /dev/null)
		memoria='0MB'
		if [[ $estat == 'Running' ]]; then
			memoria=$(lxc exec $contenidor -- lxc info $i | grep 'Memory (current)' | awk '{print $3}' 2> /dev/null)
		fi
		echo "$2 $nom : $memoria"
		cont="$contenidor -- lxc exec $nom"
		explorar "$cont" "$2	" 2> /dev/null
	done
}

contenidors=$(lxc list -c n --format csv)
 for i in $contenidors
    do
		nom=$i
		estat=$(lxc info $i | grep 'Status' | cut -d" " -f2)
		memoria='0MB'
		if [[ $estat == 'Running' ]]; then
			memoria=$(lxc info $i | grep 'Memory (current)' | awk '{print $3}')
		fi
		echo "$nom : $memoria"
		explorar "$i" "	" 2> /dev/null
	done